torsdag 6. juli 2017

Essay fra 2008 - Meningen med LivetJeg fant nettop et kort essay fra 2008 (1.året på VGS), som jeg vil dele. Wow, snart 10 år siden! Det var en oppgave i engelsk, så jeg har også med det originale essayet på engelsk, nederst i innlegget. (Slik så jeg ut på den tiden. VGS var en rar og krevende tid. Jeg TENKTE ukontrollert mye.)


Her er det: 


Hva er meningen med livet, universet og alt? (18.09.08)

 
Dette er spørsmål som har blitt spurt i århundrer, av mange ulike folk.
Fordi det betyr noe for alle, det er denne ene tingen vi alle har til felles.

Så, hva er meningen med livet? Det er uten tvil mange ulike svar på dette spørsmålet. Svaret avhenger nok av hvem du spør. Noen vil kanskje svare at «meningen med livet er å dø.» For er det ikke det vi alle gjør, når alt kommer til alt?
Andre vil kanskje svare at meningen med livet er å gifte seg og få barn, men det er kanskje mest de eldre menneskene.

Personlig synes jeg det er vanskelig å bestemme. Det er virkelig et stort spørsmål. Hva er meningen med livet? Jeg tenker ofte på det, for jeg synes faktisk at det er veldig interessant. Og hvis det var opp til meg å bestemme hva meningen med livet er, ville jeg kanskje sagt noe som at «Meningen med livet er å skape en forandring, stor eller liten, så lenge du skaper en forandring i verden. Og forandringen, må selvsagt være en god forandring. Og du må gjøre det fordi du vil det, ikke fordi du føler at du må.


Jeg tror også en viktig del av «meningen med livet» er å ha det morsomt, smile masse, og gjøre folk glade. Men mest av alt, skape en forandring.


Min ide er at vi alle er en del av et prosjekt, og vi må jobbe sammen. Prosjektet er å skape en perfekt verden. Så en stor del av meningen med livet, er å skape en forandring, jobbe på prosjektet, og komme ett steg nærmere målet. Men vi må huske at dette er et svært prosjekt, og det er ikke lett. Og som i alle prosjekter, er det alltid noen som ikke vil hjelpe til. De vil ikke gjøre sin del av jobben. Det vi må huske da, er å hjelpe hverandre. Det hjelper ingenting å bli sint og kjefte på hverandre. Vi må hjelpe alle dem som sliter med sin del av prosjektet. Bare på den måten, kan vi forandre verden.


Og meningen med Universet?
Vel, hvem vet?
Er det egentlig så viktig?
Kan vi ikke bare leve vårt liv her på jorden, og la universet, være universet?
Eller kan kanskje Universet vise oss ting som vi ellers ikke ville ha tenkt på? Kanskje Universet kan hjelpe oss med prosjektet jeg nevnte tidligere i dette essayet?
Jeg er ikke helt sikker, men planen min er å finne ut av det! Ønsk meg lykke til! 
 
What is the meaning of life, universe, and everything?  (18.09.08)These are questions that have been asked for many centuries now, and by many different people. This is because it means something to everyone, this is the one thing we all have in common.

So, what is the meaning of life? There’s no doubt, there are many different answers to that question. The answer depends on who you ask. Someone will answer «the meaning of life is to die». Because isn’t that what we all do in the end?
Some might say that the meaning of life is to get married and have kids, but this is mostly the older ones.

Personally I think it is hard to decide. It’s a really big question; what is the meaning of the life?
I often think about it, because actually I think it is really interesting. And if it was up to me to decide what the meaning of life is, I would have said something like; the meaning of the life is to do a change, big or small, as long as you make a change in the world. And of course, the change has to be a good one. And you have to do it because you want it, not because you feel that you have to.

I also think an important part of the meaning of the life, is to have fun, smile a lot, and make people happy. But most of all make a change.

My idea is that we all are a part of a project, and we have to work together. The project is to make a perfect world. So a big part of the meaning of the life, is to make a change, work on the project, and get one step further to the goal. But we have to remember that this is a huge project, and it’s not easy. And as in all projects theres always someone who wont help. They wont do their part of the project. The thing we must remember then, is to help each other. There is no help in getting angry and yell at each other. We have to help everybody who struggles with their part of the project. Only that way can we change the world.

And the meaning of the Universe?
Well, who knows?
Is this really important?
Can’t we just live our lives here on earth, and let the universe, be the universe?
Or can the universe show us things we never would have guessed before? Can the universe help us with the project I mentioned earlier in this essay?
I’m not sure, but my plan is to find out, wish me luck! 
Stor klem,
Katerine

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar